Ban Quản trị

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu Ông Phạm Văn Huyên

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu Ông Phạm Văn Huyên

02:30 ngày 27/10/2017
Xem chi tiết Quyết định bổ nhiệm tại đây
Xem thêm
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Ông Trần Văn Quang

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Ông Trần Văn Quang

02:28 ngày 27/10/2017
Xem chi tiết Quyết định bổ nhiệm tại đây
Xem thêm
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Bà Hà Thị Phương Thảo

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Bà Hà Thị Phương Thảo

02:25 ngày 27/10/2017
Xem chi tiết Quyết định bổ nhiệm tại đây
Xem thêm
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu - Ông Bùi Hồng Thái

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu - Ông Bùi Hồng Thái

02:21 ngày 27/10/2017
Xem chi tiết Quyết định bổ nhiệm tại đây
Xem thêm
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

11:33 ngày 19/04/2017
1. ông   NGUYỄN VĂN HỘI - Người đại diện theo pháp luật Công ty (từ ngày 27/11/2017) Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - kể từ ngày 22/9/2016 2. Ông CAO CHIẾN THẮNG Chức vụ: Thành viên...
Xem thêm
BAN ĐIỀU HÀNH

BAN ĐIỀU HÀNH

11:30 ngày 19/04/2017
Danh sách thành viên Ban Điều Hành -nhiệm kỳ (2015-2019): Từ 01/01/2017: 1. Ông BÙI HỒNG THÁI -  Người đại diện theo pháp luật Công ty (từ  27/11/2017) Chức vụ:Tổng Giám Đốc...
Xem thêm
BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

11:28 ngày 19/04/2017
Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát 1. Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG (ĐHĐCĐTN 2018 bầu ngày 25/6/2018) 2. Bà ĐƯỜNG THỊ HỒNG HẢI 3. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Xem thêm