Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Ông Trần Văn Quang

(27/10/2017) Ban Quản trị

Xem chi tiết Quyết định bổ nhiệm tại đây