Tin cổ đông

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

03:49 ngày 10/01/2021
Tải về
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

07:01 ngày 14/06/2021
Tải về
Xem thêm
Phiếu lấy ý kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

06:50 ngày 14/06/2021
Tải về
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

01:40 ngày 31/05/2021
Tải về
Xem thêm
Phiếu lấy ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

05:20 ngày 29/05/2021
Tải về
Xem thêm
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

05:06 ngày 01/08/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

04:24 ngày 16/06/2020
Tải về
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

06:23 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

05:45 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01:48 ngày 02/06/2020
Tải về
Xem thêm
Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

03:03 ngày 22/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

10:43 ngày 14/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:13 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

12:26 ngày 25/05/2019
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

04:04 ngày 21/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

04:36 ngày 17/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

04:02 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

05:47 ngày 24/09/2018
Nghị quyết về công tác nhân sự HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty CP bánh kẹo Hải Châu Tải tài liệu tại đây Ủy ban chứng khoán nhà nước  Tải tài liệu tại...
Xem thêm
CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

05:34 ngày 24/09/2018
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018 Tải tại đây  Ủy ban chứng khoán nhà nước      Tải tại đây Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông...
Xem thêm
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

10:21 ngày 20/09/2018
Thông tin tải Tại đây 
Xem thêm