Tin tức

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

03:58 ngày 09/04/2021
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

02:18 ngày 31/10/2020
Tải về
Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

11:05 ngày 04/08/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

05:06 ngày 01/08/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

06:05 ngày 07/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

01:58 ngày 01/07/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

04:24 ngày 16/06/2020
Tải về
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

06:23 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

05:45 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01:48 ngày 02/06/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

10:31 ngày 10/04/2020
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

10:21 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

10:14 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

03:36 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03:33 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

03:03 ngày 22/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

10:43 ngày 14/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:16 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:13 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

12:26 ngày 25/05/2019
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm