Tin tức

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

03:49 ngày 10/01/2021
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07:04 ngày 29/06/2021
Tải về
Xem thêm
Biên bản Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản

Biên bản Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản

07:05 ngày 29/06/2021
Tải về
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

07:01 ngày 14/06/2021
Tải về
Xem thêm
Phiếu lấy ý kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

06:50 ngày 14/06/2021
Tải về
Xem thêm
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

07:06 ngày 10/06/2021
Tải về
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

01:40 ngày 31/05/2021
Tải về
Xem thêm
Phiếu lấy ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

05:20 ngày 29/05/2021
Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

03:58 ngày 09/04/2021
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

02:18 ngày 31/10/2020
Tải về
Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

11:05 ngày 04/08/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

05:06 ngày 01/08/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

06:05 ngày 07/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

01:58 ngày 01/07/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)

04:24 ngày 16/06/2020
Tải về
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020 -2024)

06:23 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 -2024)

05:45 ngày 10/06/2020
Tải về
Xem thêm
Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01:48 ngày 02/06/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

10:31 ngày 10/04/2020
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

10:21 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm