Điều lệ và quy chế

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07:04 ngày 29/06/2021
Tải về
Xem thêm
Biên bản Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản

Biên bản Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản

07:05 ngày 29/06/2021
Tải về
Xem thêm
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

07:06 ngày 10/06/2021
Tải về
Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

Điều lệ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2020 (Sửa đổi)

11:05 ngày 04/08/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

06:05 ngày 07/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

01:58 ngày 01/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

03:36 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03:33 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:16 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

04:07 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Điều lệ CTCP bánh kẹo Hải Châu 2017

Điều lệ CTCP bánh kẹo Hải Châu 2017

03:00 ngày 02/11/2017
Xem chi tiết: Tại đây
Xem thêm
Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

11:24 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

11:23 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây 
Xem thêm