Công tác ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 25/6/2018)

(12/06/2018) Tin cổ đông

HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018 của CTCP bánh kẹo Hải Châu:

- CBTT & Nghị quyết ĐHĐCĐ TN ngày 25/6/2018. Tại đây

- CBTT Biên bản ĐHĐCĐ TN ngày 25/6/2018. Tại đây

..................................................................................................................................................

Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, cụ thể như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30' Thứ hai, ngày 25 tháng 06 năm 2018

- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu -Địa chỉ: số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

I. CÁC THÔNG BÁO, QUY CHẾ, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN BỊ ĐHĐCĐ

1. TB chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 (17 giờ 00' ngày 14/06/2018):  Tại đây

2. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày 25/06/2018) Tại đây
3. QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tại đây

4. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tại đây

+ Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (trước 17h  23/6/2018): Tại đây

+ Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trước 17h 23/6/2018). Tại đây

5. QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tại đây

6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tại đây

7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại đây

8. Đơn từ nhiệm TVHĐQT và TB BKS. Tại đây

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Tại đây

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu tại Nghệ An và Vĩnh Long. Tại đây

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018. Tại đây

4. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Tại đây

III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. Tại đây

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Tại đây

3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018. Tại đây

4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tại đây

5. Phương án tăng vốn điều lệ Tại đây

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Tại đây

7. Ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Tại đây

IV. Miễn nhiệm TVHĐQT, TBKS và bầu bổ sung TV BKS

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Tại đây

2. Bầu bổ sung TV BKS CTCP bánh kẹo Hải Châu. Tại đây

+ Kèm theo Trích ngang lý lịch nhân sự bầu bổ sung TV BKS Tại đây

3. Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung TV BKS. Tại đây

4. Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Tại đây

+. Các tài liệu, tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

V. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tại đây

Trân trọng!