Điều lệ và quy chế

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

06:05 ngày 07/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

01:58 ngày 01/07/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

03:36 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03:33 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:16 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

04:07 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Điều lệ CTCP bánh kẹo Hải Châu 2017

Điều lệ CTCP bánh kẹo Hải Châu 2017

03:00 ngày 02/11/2017
Xem chi tiết: Tại đây
Xem thêm
Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

11:24 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

11:23 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây 
Xem thêm