Tin tức

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

03:36 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03:33 ngày 18/03/2020
Tải về
Xem thêm
Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

03:03 ngày 22/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

10:43 ngày 14/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:16 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:13 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

12:26 ngày 25/05/2019
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

04:04 ngày 21/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

04:36 ngày 17/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018

09:36 ngày 13/04/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

Điều lệ Công ty CPBK Hải Châu 2018

04:07 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

04:02 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Công bố Thông tin về công tác nhân sự Ban TGĐ

Công bố Thông tin về công tác nhân sự Ban TGĐ

05:26 ngày 07/12/2018
Tải Tại đây
Xem thêm
CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

05:47 ngày 24/09/2018
Nghị quyết về công tác nhân sự HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty CP bánh kẹo Hải Châu Tải tài liệu tại đây Ủy ban chứng khoán nhà nước  Tải tài liệu tại...
Xem thêm
CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

05:34 ngày 24/09/2018
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018 Tải tại đây  Ủy ban chứng khoán nhà nước      Tải tại đây Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông...
Xem thêm
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

10:21 ngày 20/09/2018
Thông tin tải Tại đây 
Xem thêm
Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ

08:58 ngày 14/09/2018
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Tài liệu ĐHCĐ 2018

Tài liệu ĐHCĐ 2018

11:05 ngày 11/09/2018
Dự thảo nghị quyết tải về Phiếu lấy ý kiến tải về
Xem thêm
Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

11:02 ngày 11/09/2018
Tải về
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

11:51 ngày 01/09/2018
Tải về
Xem thêm