CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

(24/09/2018) Tin cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018 Tải tại đây 

Ủy ban chứng khoán nhà nước      Tải tại đây

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 của công ty CP bánh kẹo Hải Châu   Tài liệu tải tại đây