HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

19/04/2017 04:01
Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị

1. Ông   NGUYỄN VĂN HỘI - Người đại diện theo pháp luật Công ty (từ ngày 27/11/2017)
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - kể từ ngày 22/9/2016


2. Bà TRẦN THỊ LỆ CHÂM

Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản trị 

 

3. Bà NGUYỄN HỒNG ANH
Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản trị 

 

ĐHĐCĐ TN 2018 ngày 25/6/2018 miễn nhiệm TVHĐQT:

- Ông LÊ TRUNG THÀNH (ĐHĐCĐ TN bầu bổ sung ngày 06/6/2016 -  miễn nhiệm kể từ ngày 25/6/2018)

- Bà LÊ THỊ THỦY (ĐHĐCĐ TN bầu ngày 02/6/2015 -  miễn nhiệm theo đơn kể từ ngày 01/9/2017)

 

Bài viết khác: