BAN ĐIỀU HÀNH

12/05/2022 04:08

Danh sách thành viên Ban Điều Hành 

1. Ông NGUYỄN VĂN HỘI 

Chức vụ:Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty  

2. Bà TRẦN THỊ LỆ CHÂM
Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà NGUYỄN HỒNG ANH
Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc 
 
4. Bà NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, 
5. Bà HÀ HỒNG THÚY
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Nhà máy Hải Châu Hưng Yên
6. Ông BÙI HẢI HÀ
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
7. Ông ĐỖ MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
8. Ông NGUYỄN TUẤN ANH
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
9. Bà NGUYỄN THỊ HẢI TUYỀN
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Bài viết khác: