Báo cáo Tài chính giữa niên độ (Từ ngày 01/01/2023 - 30/06/2023 - Đã được soát xét) + Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

15/11/2023 06:27
Bài viết khác: